සම්පුර්ණ පාඨමාලාව TOPIK 1-2

වීසා මාරු කර ගැනීම සහා ශිෂ්‍ය වීසා සදහා අයදුම්කරුවන් සමත්විය යුතු විභාගය වශයෙන් Topik 1-2 විභාගය හදුන්වා දිය හැක. කොරියානු රැකියාවක් සදහා පැමිණි ඔබ රැකියාව පමණක් නොව තම පවුලේ අය සමග කොරියාවේ ජිවිතාන්තය දක්වා ජිවත්වීමටත් කැමත්තක් දක්වයි. ඒ සදහා ඔබ සපුරාගත යුතු සුදුසුකම් අතර කොරියානු භාෂා දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. එ සදහා Topik විභාගයට මුහුණ දි සමත් වීම ප්‍රමුඛ කාරණාව වේ.අප මෙම පාඨ මාලාව හරහා ඔබට අවශ්‍ය කරන විෂය දැනුම ලබා දෙනු ලබයි.එසේම ලoකාවේ සිට ශිෂ්‍ය වීසා හරහා කොරියාවට සoචරණය වෙන්නට බලාපොරොත්තු වන ඔබටත් මෙම විභාගයට ලoකාවේ සිට මුහුණ දිමටත් හැකියාව ලැබේ. මෙම විභාගය සමත්වීමෙන් ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසක් ගොඩ නැගිමටත් පහසුවෙන් වීසා බලපත්‍රය ලබා කොරියාවට පැමිණිමටත් අවස්ථාව හිමි වේ.

Beginner 0(0 Ratings) 5 Students enrolled English
Created by Ven. Kalyanapura Mangala
Last updated Mon, 30-Jan-2023
+ View more
Course overview
Curriculum for this course
0 Lessons 00:00:00 Hours
+ View more
Other related courses
About instructor

Ven. Kalyanapura Mangala

Korean Language Trainer at Korean Live Class

4 Reviews | 580 Students | 13 Courses
Korean Language Training Korean Culture
Student feedback
0
0 Reviews
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Reviews

Rs9500
Includes:
//send gift when already purchased by user